ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย BEST OF THE BEST TURKEY 9 วัน ราคาถูก มิถุนายน - สิงหาคม 2557

PDF Print E-mail

Share

ทัวร์ตุรกี 2557 ม้าไม้เมืองทรอย
ทัวร์ตุรกี Blue Mosque 2557 ทัวร์ตุรกี 2557 ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle ทัวร์ตุรกี พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace ทัวร์ตุรกี 2557 วิหารอะโครโปลิส Acropolis
ทัวร์ตุรกี มกราคม - มีนาคม 2557 อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส ชานัคคาเล่-ทรอย ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย เมืองเพอร์กามัม ชม House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี คูซาดาซี - เอฟฟิซุส ปามุคคาเล่ ชมปราสาทปุยฝ้าย  คอนย่า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา  คัปปาโดเจีย เกอเรเม  แองการ่า แวะเที่ยวอียิปต์ เยือนกรุงไคโร   
สายการบิน Egypt Air (MS)
รหัสทัวร์   TUK-9D-MS

 


อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
30 พ.ค.- 7 มิ.ย . 57 49,999 49,999 45,999 43,999 7,500
6-14, 20-28 มิ.ย. 57 49,999 49,999 45,999 43,999 7,500
30 มิ.ย.- 8 ก.ค. 57 49,999 49,999 45,999 43,999 7,500
4-12, 11-19, 25ก.ค.– 2 ส.ค.57 49,999 49,999 45,999 43,999 7,500

 

 โปรแกรมทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2557

 วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
 วันที่สอง   ไคโร - อิสตันบูล –ชานัคคาเล่-ทรอย
00.50 น. ออกเดินทางสู่  นครอิสตันบูล  หรือ ในอดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแห่งสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ ออกเดินทางโดย สายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่  MS961
05.50 น. เดินทางถึง  สนามบิน  ณ กรุงไคโร  รอเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS 737

12.00 น.

เดินทางถึง  สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบคาร์ดาแนลส์ จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้ตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป  นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452  ชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลป์ลิโปลี  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์  เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก  จากนั้น นำนำทุกท่านสู่ ชมม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าโรงแรม IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ
 วันที่สาม  เพอร์กามัม - คูซาดาซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 กม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวก เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ นำท่านเยี่ยมชมเมือง ASKLEPION เป็นเมืองถูกปกครองโดยสมัยโรมัน สมัยที่ 2 เมืองนี้เป็นเมืองศุนย์กลางของการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไมล์เนอร์และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก เมืองนี้ยังเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์เฮเดรียน ที่แห่งนี้ประกอบด้วยโรงอาบน้ำ โรงละคร และน้ำพุใจกลางเมือง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ สนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้า เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเอฟิซุสมาแต่ต้น ใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภท ทั้งมวยและมวย ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คูซาดาซี 
ค่ำ ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BATIHAN HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมบริการอาหารค่ำ
 วันที่สี่  คูซาดาซี - เอฟฟิซุส  – ปามุคคาเล่
เช้า เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี  
หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไป ด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควรแล้วนำ ทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของ เมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อน นี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็ง ตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมือง ฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมันได้เวลาอัน สมควรนำท่านสู่ที่พักโรงแรม  RICHMOND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าพร้อม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ หมายเหตุ โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำ ไปด้วย
 วันที่ห้า  ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปยังเดินทางต่อไปยังเมือง คอนย่า นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปี 1273
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ / หลังอาหารนำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่หก คัปปาโดเจีย – เกอเรเม – แองการ่า 


เช้า
** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองคัปปาโดเจีย  เมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก  ชื่นชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่  และเมื่อวันเวลาผ่านไป  พายุ ลม ฝน  ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก  เนินเขา  กรวยหินและเสารูปต่างๆที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่เกอเรเม่ นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์  และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  จากนั้นนำท่านแวะชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านลงไปชมนคร ใต้ดิน  ( Underground  City  of Derinkuyu or Kaymakli)  ซึ่งเป็นที่หลบ ประเทศตุรกี
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARINEM HOTEL หรือเทียบเท่าพร้อมบริการอาหารค่ำ
 วันที่เจ็ด แองการ่า – อิสตันบูล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางออกจาก   เมืองแองการ่า  
สู่  เมืองอิสตันบูล  เดินทางถึง  เมืองอิสตันบูล  มหานคร 2 ทวีประหว่างเอเซียและยุโรป
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำทุกท่านจากนั้นนำชม สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด  7 ปี ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์  พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้ง ระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชมสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้าง  โบสถ์เซนต์โซเฟีย  ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพ เดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย  พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็น สุเหร่าของชาวอิสลาม 52 จากนั้นนำท่านเข้าชม  พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)  ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน   ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหา สมบัติอันล้ำค่า  อาทิ  เพชร 96 กะรัต,  กริชทองประดับมรกต,  เครื่องลายครามจากจีน, หยก, มรกต, ทับทิม และ เครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND S HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่แปด  อิสตันบูล
09.25 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านล่องเรือ ล่องเรือช่องแคบ บอสฟอรัส ชม ช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้าง ตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่  นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย  เพราะ มีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง  ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส  ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น  ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ สองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาเช่ หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น นำทุกท่านเดินทางสู่   ท่าอากาศยานเมืองอิสตันบูล
13.00 น. ออกเดินทางสู่  เมืองไคโร  โดยสายการบิน อียิปต์แอร์  เที่ยวบิน MS 738
15.20 น.

เดินทางถึง   ท่าอากาศยานกรุงไคโร   เดินทางถึง
สนามบิน ณ กรุงไคโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า นำท่านช้อปปิ้ง ตลาด“ข่านเอลคาลิลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวย ๆ มากมาย อิสระในการเลือกซื้อของฝากในราคาที่ย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ หรือเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้นเมือง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงไคโร
23.20 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
 วันที่สิบ  กรุงเทพฯ
12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไขการจอง

>>อัตราค่าบริการรวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกันรวมทั้งสิ้น 7 คืน
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท      
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

>> อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
5.  ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
6.  ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศตุรกี โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลล่าร์ / ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ

>> หมายเหตุ

1. กรณีที่จองทัวร์ ต้องขอรับมัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผู้ที่จะเดินทาง
2. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ไม่ถึงจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทัวร์ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธในการให้วีซ่า หรือ ปฏิเสธเข้าเมือง ในทุกกรณี
6. ในกรณีที่ท่านผู้โดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในการที่ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
8. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกล่าว
9. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ๆ

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 **ราคาช่วงเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อน**
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
 และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
**กรณีเด็กที่มีความประสงค์ไม่ใช้เตียงเสริมจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น**

 

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อเรา


Security code
Refresh

top