วีซ่าจีน Visa Chian วีซ่าไปประเทศจีน เอกสารยื่นวีซ่าจีน

วีซ่าจีน

PDF Print E-mail

วีซ่าจีน

วีซ่าจีนเป็นหนังสือที่อนุญาตเดินทางที่องค์กรวีซ่าของประเทศจีนออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้า ออกหรือแวะผ่านประเทศจีน ระเบียบการที่ใช้เป็นหลักในการออกวีซ่าจีนคือ “ข้อกำหนดการควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวต่างชาติ” และระเบียบปลีกย่อยที่ใช้ในการดำเนินการคือ “ข้อกำหนดวีซ่าและหนังสือเดินทางของสาธาณรัฐประชาชนจีน” ข้อตกลงที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ ระหว่างรัฐบาลจีนกับต่างประเทศและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

เนื่องจากสองปีที่ผ่านมา ทางสถานฑูตจีนในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการยื่นขอวีซ่ามากมาย ทำให้เกิดปัญหาและเสียเวลากับผู้ที่ต้องการไปยื่นขอวีซ่าเนื่องจากเอกสารไม่ครบ ต้องเสียเวลาไปยื่นใหม่

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน

1. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังถูกระเบียบ ขาว หรือ ฟ้า) 
2. ตั๋วเครื่องบิน
3. ใบจองโรงแรม                                               
4. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว (ตามเอกสารแนบ)
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) (ทำงานบริษัทเดียวกัน 3 ท่านขึ้นไป)

เอกสารที่ทางสถานทูตจีนขอเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (ที่สถานฑูตจีนออกวีซ่าให้ตั้งแต่วันที่ 1 JAN 2010 เป็นต้นไป) (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอให้ถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
- กรณีบุคคลทั่วไป ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา)
- กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) และ นักศึกษา ขอให้ถ่ายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 6 เดือน ของพ่อหรือแม่ ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) ต้องมียอด 50,000.- บาทขึ้นไป  พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
- กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) ต้องมียอด 50,000.- บาทขึ้นไป

**หมายเหตุ : ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน (สำเนา) ** ต้องมียอด 50,000.- บาทขึ้นไป

ประเทศที่ไม่สามารถยื่นด่วน วีซ่าจีน

ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรีซ บัลแกเรีย ไซปรัส เชครีพับบลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนีย โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยื่นด่วนได้)***นอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ สามารถยื่นด่วนได้ตามปรกติ***
Last Updated on Monday, 08 April 2013 14:29
 
top